Тези правила са разработени на заседанията на комисията на FCI по аджилити в Страсбург, Франция (30.09. - 1.10.1989 г.) и са утвърдени на заседание на ръководството на FCI в Стокхолм, Швеция (11-12.12.1989 г.); влизат в сила от 1 януари 1991 г.


Националните киноложки организации са призвани да оказват съдействие на заниманията по аджилити в духа на правилата, утвърдени от FCI.
Аджилити е вид състезание, достъпно за всички породи кучета, което предполага добро взаимодействие между водач и куче, за което се изисква съвършено усвояване на основите на дресировката и тренинга. Затова целта на заниманията се състои в развиването на съобразителност и ловкост у кучето при преодоляването на различни препятствия, а също така и социалната съвместимост между водач и куче.
СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ
По трасето се поставят препятствия. Чрез промяна на разположението им може да се изменя степента на трудност на трасето и скоростта на преодоляване на препятствията. Кучето трябва да премине трасето за определено време и да преодолее препятствията в предварително определена последователност.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Минималните размери на площадката за аджилити са 20 х 40 метра. При наличие на две пътеки се препоръчва те да се разделят с бариери или да се оставя между тях пространство с ширина около 10 метра. Дължината на трасето е 100 - 200 метра и в зависимост от класа на състезанията по него се разполагата 10 - 20 препятствия. Общата дължина на двойните или тройните бариери, които се преодоляват с един скок, може да бъде максимално 70 сантиметра. Система от две или три препятствия се приема за едно препятствие, но преодоляването на всяка негова съставна част се оценява поотделно. Разстоянието между тези части е 5 крачки (около З.5 метра). Разстоянието между две следващи едно след друго препятствия е примерно 10 крачки (около 7 метра).
ПЛАНИРОВКА НА ТРАСЕТО
Разположението на препятствията по трасето е от компетенцията на съдията. Направлението на движението по трасето трябва да се променя най-малко два пъти. Преди началото на състезанието съдията проверява препятствията. След като се убеди, че те съответстват на изискванията, той дава указания за реда на монтирането на планировчиците на пътеката, които ги разполагат съгласно съставените чертежи. Съдията наблюдава монтажа на трасето и извършва необходимите измервания. Много важно е кучето да се води правилно по трасето, без да допуска грешки и като подържа определената скорост. Планът на трасето и разположението на препятствията трябва редовно да се променят, за да не се научи кучето да действа по шаблон.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
Участниците в състезанията нямат право да тренират на подготвеното трасе. Разрешено е само запознаване на водачите с трасето, но без кучетата. Преди началото съдията съобщава на участниците точните сведения за състезанието, установеното контролно и пределно време, критериите за оценка и напомня основните правила.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНТРОЛНОТО ВРЕМЕ
Основен фактор в определяне на контролното време за преминаване на трасето е скоростта (метри в секунда), с която трябва да преминават трасето участниците. При това се взимат предвид класът на състезанието и сложността на дистанцията. Скоростта на движение се установява в границите от 1.8 до 3.5 м/с. Контролното време в секунди се получава като се раздели точната дължина на трасето на определената скорост на движение. Например: дължината на трасето е 150 метра, избраната скорост на движение е 2.5 метра в секунда, контролното време се определя като 150 : 2.5 = 60 секунди.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДЕЛНОТО ВРЕМЕ
Обикновено пределното време за преминаване на трасето се определя от съдиите като два пъти контролното. Например, ако контролното време е 60 секунди, то пределното ще бъде 120 секунди.
ПРОТИЧАНЕНА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Водачът, преминал регистрацията, разполага кучето зад стартовата линия (в стоящо, седнало или легнало положение). След това той сваля от кучето повода и нашийника, които е забранено да се използват по време на състезанието от съображения за безопасност. По време на състезанието водачът няма право да държи в ръка каквито и да било предмети. По трасето водачът може да се намира на каквото и да било място.
По указание на съдията той дава на кучето команда за движение. Отчитането на времето започва от момента на пресичане на стартовата линия от кучето. На водача се разрешава да дава команди с глас и жестове в течение на цялото време, в което кучето се намира на трасето. Той трябва да следи кучето да преодолява препятствията точно в определената последователност. След като получи командата "Марш!", водачът повежда кучето по трасето, като при това не докосва самото куче или препятствията (водачът няма право да прескача препятствията). Участието на кучето и отчитането на времето завършва след пресичане на финалната линия. След това водачът слага нашийникът и поводът на кучето и отвежда кучето от площадката.
ПРЕПЯТСТВИЯ
Списък на препятствията - в скоби са дадени съответните наименования на препятствията на английски език: Бариери (hedges), стена (wall), маса (table), площадка за лягане (lying агеа), мост (foot-bridge), люлка (swing), ограда (fenсе), слалом (slalom), мек тунел (supple tunnel), твърд тунел (rigid tunnel), гума (tyre), дълъг скок (long jump), водно препятствие (river), кавалети (cavalletti).
Препятствията трябва да бъдат безопасни за кучетата; по размери те трябва да съответстват на действащите правила и приложените чертежи.
Описание на препятствията:
Единични бариери: височина 75 сантиметра (за дребните породи кучета 40 сантиметра); минимална ширина 120 сантиметра. Бариерата може да се състои от планки (с изключение на метални или пластмасови), панели, решетки или да представлява т.нар. "препятствие от жив плет". На самия връх на бариерата (с изключение на "препятствието от жив плет") трябва да бъде леко закрепена планка.
Двойни или тройни бариери: Състоят се от единични бариери, разположени така, че най-високата барирера да бъде последна. Разликата във височината на бариерите е 20-25 сантиметра, максималната височина е 75 сантиметра. Дължината на зоната на бариерите не трябва да надхвърля 70 сантиметра.
Стена: Трябва да бъде висока 75 сантиметра (40 сантиметра за дребните породи кучета); максимална ширина 120 сантиметра. Стената може да бъде или плътна, или в нея да има един-два отвора с форма на тунел. Горната част на стената трябва да заоблена.
Маса: Площта на повърхността е минимум 90х90 сантиметра и максимум 120х120 сантиметра, височината е 75 сантиметра (40 сантиметра за дребните породи кучета). Масата трябва да бъде устойчива, а повърхността да не е хлъзгава.
Площадка за лягане: Трябва да бъде с размери 120х120 сантиметра. Квадратът се обознава с дървени летвички с размери 2х5 сантиметра.
Мост: Минималната височина е 120 сантиметра, но не повече от 135 сантиметра; минимална ширина 30 сантиметра, максимална 40 сантиметра. Минималната дължина на елементите на моста е 360 сантиметра, максималната 420 сантиметра. По наклонените части на моста се закрепват тънки рейки на разстояние 20-30 сантиметра една от друга за улесняване на качването и слизането. Долните части на наклонените повърхности до височина 90 сантиметра се боядисват в различен от основния цвят за означаване на "зоната за докосване". Нито една от рейките не трябва да съвпада с границата на "зоната за докосване" (разстоянието между рейката и края на тази зона трябва да бъде не по-малко от 10 сантиметра).
Люлка: Минималната ширина на дъската е 30 сантиметра, максималната - 40 сантиметра, минималната дължина е 365 сантиметреа, максималната - 425 сантиметра. Височината на оста от повърхността на земята представлява 1/6 част от дължината на дъската. Например: при дължина 365 сантиметра височината е 60 сантиметра, при дължина 425 сантиметра височината е 70 сантиметра. "Зоните за докосване" са същите, като при моста. Люлката трябва да бъде устойчива, а повърхността да не е хлъзгава. Ако в състезанията участват дребни породи кучета, за улесняване на обръщането на люлката се използва противотежест.
Ограда: Състои се от два панела, разположени един спрямо друг под ъгъл 90 градуса. Минималната ширина на панелите е 90 сантиметра, в долната част тя може да се увеличава до 115 сантиметра. Най-високата точка на оградата е на 170 - 190 сантиметра от земята. По наклонените части на панелите на равни разстояния една от друга (около 50 сантиметра) се закрепват тънки рейки за улесняване на качването и предотвратяване на хлъзгането. Долните части на наклонените повърхности до височина 90 сантиметра се боядисват в различен от основния цвят за означаване на "зоната за докосване". Долните части на наклонените повърхности до височина 106 сантиметра се боядисват в различен от основния цвят за означаване на "зоната за докосване". Последната рейка не трябва да съвпада с границата на "зоната за докосване" - тя трябва да бъде на 10 сантиметра по-високо. Горният ръб на препятствието не трябва да представлява опасност за кучето, за което той се покрива със специално покритие.
Слалом: Броят на стойките е 8, 10 или 12, минималната височина на стойките е 100 сантиметра, а разстоянието между тях - 50 - 60 сантиметра.
Твърд тунел: Има диаметър 60 сантиметра, дължина - 360 сантиметра. При разполагането му на трасето в тунела се правят една или няколко извивки.
Мек тунел: Състои се от две части. За вход служи твърда конструкция с форма на арка с височина 60 сантиметра, дължина 90 сантиметра и ширина 60-65 сантиметра. Меката част на тунела се изработва от еластичен материал. Дължината на тунела е 300 сантиметра, диаметърът е 60 - 65 сантиметра.
Гума: Минималният диаметър на отвора е 38 сантиметра, максималният е 60 сантиметра. Центърът на гумата се намира на разстояние 90 сантиметра от земната повърхност (за дребните породи кучета - 55 сантиметра). Долната част на гумата с оглед на безопасността трябва да се закрепва здраво. Гумата се закача на синджири или въжета.
Дълъг скок: Препятствието се състои от няколко елемента (4 или 5), разположени така, че дължината на скока да бъде 120 - 150 сантиметра. Ширината на препятствието е 120 сантиметра. Височината на на най-високия елемент на препятствието е 28 сантиметра, на най-ниския е 15 сантиметра. Ширината на горната част на препятствията е 15 сантиметра. Елементите на препятствието трябва да бъдат плоски. По ъглите на препятствието се разполагат стойки с височина до 120 сантиметра.
Водно препятствие: Площта на водното препятствие е 120х120 сантиметра, максималната дълбочина е 10 сантиметра. Кучето трябва да преодолее също така немного висока бариера (40 сантиметра), която съдията разполага по свое виждане пред препятствието. По ъглите на препятствието се разполагат стойки с височина до 120 сантиметра.
Кавалетти: Ширината им е 120 сантиметра, височината - 30 сантиметра. Препятствието включва не повече от 4 елемента, които се подреждат един след друг на еднакво разстояние - 160 - 200 сантиметра.
ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
При оценката на резултатите от състезанието решаваща дума има съдията.
Състезанията по аджилити не са скоростни състезания, а преди всичко състезания по ловкост. Целта на състезанието е да се преведе кучето по трасето от едно препятствие към друго в рамките на контролното време и без грешки. Контролното време е изходния критерий, скоростта не трябва да се счита за определящ фактор в оценката.
При еднакъв брой наказателни точки по-високо място се присъжда на участника, който при преодоляване на препятствията е допуснал по-малък брой грешки. При равенство и по този показател, местата в класирането се определят от изразходваното време. Ако две кучета имат еднакъв брой наказателни точки и еднакво време за преминаване на трасето, то за определяне на по-добрия съдията може да поиска бараж т.е. ново преминаване на трасето.
Начисляване на наказателни точки:
Наказателни точки се начисляват за надхвърляне на контролното време (по една точка за всяка секунда в повече) и за грешки при преодоляване на препятствията.
Към общите грешки се отнасят следните:
- Водачът няма право да пресича стартовата линия преди командата "Марш!". Нарушението се наказва с 5 точки, а отчитането на времето започва от момента на пресичането от него на стартовата линия;
- Докосването от водача до кучето по време на движение по трасето се наказва с 5 точки за всяко докосване, както и докосване от водача до препятствие (5 наказателни точки за всяко такова нарушение).
Към грешките при преодоляване на препятствията се отнасят (за всяка грешка се начисляват 5 наказателни точки):
- Падане от препятствие. За такава грешка се смята падането от коя да е част на препятствието или след неговото преодоляване.
- Отказ за преодоляване на препятствие. За такава грешка се смята спирането на кучето пред препятствие или задържането му по трасето. При заобикаляне на препятствие кучето трябва да бъде върнато назад за преодоляването му по обикновения начин. Не се допускат скокове между гумата и опорните стойки, преодоляване ходом на сектора за дълъг скок. Ако кучето пъхне главата си или лапа в тунела, а след това излезе обратно - това също се смята за грешка.
Задължителни зони за докосване: При преодоляване на препятствията ограда и мост кучето трябва поне с една лапа да настъпи зоната за докосване както при качване, така и при слизане. Всяко недокосване се наказва с 5 точки. При отказ водачът е длъжен да върне кучето на това препятствие, където е станал отказа. В противен случай кучето се отстранява от трасето. Това се отнася и за препятствието слалом. Водачът е длъжен да върне кучето на това място, където е станала грешката. За падане от препятствието или недокосване на задължителните зони от препятствието наказателни точки се начисляват, но кучето продължава изпълнението.
ГРЕШКИ при конкретни видове препятствия:
Маса: Кучето трябва да остане на масата в продължение на 5 секунди в легнало, седнало или стоящо положение:
- При състезания от клас 1 - винаги легнало;
- При състезания от клас II - съдията преди началото на състезанието определя задължителното за всички участници положение на масата.
Ако кучето скочи от масата до изтичането на петте секунди и преди разрешението на съдията, се наказва с 5 точки. В такъв случай кучето трябва отново да се качи на масата и да прекара там оставащото време. В противен случай то се отсранява от трасето. Времето се зачита само ако кучето се намира на масата в предварително определеното положение. Отчитането на времето се прекъсва след като кучето промени положението си и се възобновява след като отнове заеме правилното положение. На масата е разрешено да се качва от страните А, В и С. Качването от страна D се смята за отказ, но кучето не се отсранява от трасето. Минаването под масата също се смята за отказ.
Площадка за лягане: Това препятствие не трябва да бъде в началото или в края на трасето. Кучето трябва да остане в квадрата в предварително определеното положение. Грешките са същите, както и при масата. Кучето трябва да се намира изцяло в квадрата (с изключение на опашката, която може да е и извън квадрата).
Мост: Слизането на кучето от моста, преди всичките четири лапи да са докоснали наклонената плоскост се смята за отказ (5 наказателни точки).
Люлка: Слизането на кучето от дъскато преди преминаването на средата и се смята за отказ (5 наказателни точки).
Ограда: Слизането на кучето от препятствието преди всичките четири лапи да са докоснали наклонената плоскост се смята за отказ (5 наказателни точки).
Слалом: В началото на преодоляването на препятствието първата стойка трябва да бъде отляво на кучето. Неправилното начало се смята за отказ. Излизане от вратата се смята за грешка. И в двата случая водачът трябва да върне веднага кучето на мястото на извършване на грешката. Слаломът е единственото упражнение, в което кучето трябва да се връща назад. Това се наказва с допълнително време. Затова наказателните точки в слалома не надхвърлят 10 (2 отказа, отказ и грешка, 2 грешки). Ако кучето завършва слалома неправилно съдията дава съответния знак, изискващ от водача да върне кучето в началото на слалома. Кучето се отстранява от трасето когато водачът не забележи сигнала, а кучето е започнало преодоляването на следващото препятствие.
Дълъг скок: Скок встрани от препятствията или напряко на тях се смята за отказ (5 наказателни точки). Докосване, падане или попадане на лапа в пространството между елементите на препятствието се наказва с 5 наказателни точки.
Водно препятствие: Преодоляването на това препятствие е аналогично на дългия скок. Може да се допълни с невисока бариера, разполагането на която се определя от съдията. Системата от наказания е същата, както при дългия скок.
Двойна или тройна бариера: Всяка съставна част се оценява от съдията по отделно, наказателните точки се сумират. Ако кучето откаже преодоляването на което и да е препятствие от системата, то трябва да започне преодоляването на цялата система от начало.
ГРЕШКИ, за които участниците се отстраняват от състезанието:
- Неетично поведение спрямо съдията;
- Жестоко отношение към кучето;
- Просрочване на пределното време за преминаване на трасето;
- Три отказа по трасето;
- Нарушаване на последователността на преодоляване на препятствията;
- Пропускане на препятствие;
- Преодоляване на препятствие в неправилна посока;
- Наличие в ръката на водача на какъвто и да било предмет;
- Връщане на стартовата линия (освен в случаите, когато става по указание на съдията);
- Наличие на нашийник върху кучето;
- Спиране на движението без сигнал команда на съдията;
- Удовлетворяване на естествените нужди по трасето;
- Всички форми на непослушание на кучето.
След отстраняването от трасето водачът трябва незабавно да напусне площадката, където се провеждат състезанията. Съдията на свой ред съобщава за това със съответния сигнал. Действията на съдията трябва да бъдат безпристрастни.
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
Съдията може да прекъсне състезанието, ако се е случило произшествие по независещи от водача причини (падане на бариера, усукване на мекия тунел и други подобни). След възстановяване на нормалното положение на препятствията съдията възобновява отчитането на времето, а кучето продължава движението от това място, където е станало прекъсването. Наказателните точки, начислени до преди прекъсването, остават в сила.
СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ:
В състезанията се прилага следната система на оценяване:
- от 0 до 5 наказателни точки - Отличен (Exceleпt)
- от 6 до 15 наказателни точки - Много добър (Very good)
- от 16 до 25 наказателни точки - Добър (Good)
- над 25 наказателни точки - без оценка.
Кучетата, получили оценки "Oтличен" и "Много добър", получават диплом. Сертификат на FCI по аджилити се издава на куче, получило не по-малко от два пъти оценка "Отличен" или "Много добър" в състезания от клас I.
КЛАСИРАНЕ:
При разпределяне на местата между кучетата се вземат предвид:
- Сумата на наказателните точки, получени при преодоляване на препятствията и за просрочване на контролното време;
- При еднаква сума на наказателните точки по-високо място се присъжда на кучето, което има по-малък брой наказателни точки за преодоляване на препятствията;
- Ако две кучета имат еднаква обща сума на наказателните точки и еднаква сума на наказателните точки за преодоляване на препятствията предпочитание се отдава на това, което има по-добро време за преминаване на трасето.
- Ако за определяне на местата се взимат предвид стотните от секундата, то при присъждане на оценките времето се закръгля надолу до цяла секунда.
Например: Сумата на наказателните точки е 5.8 за просрочване на контролното време. При разпределение на местата се взима 5.8. Но при присъждане на оценката тази цифра се закръгля до 5, което съответства на оценка "Отличен".
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЯТА:
За организиране на състезания е необходим ограничен участък с площ не по-малко от 20х40 метра. Повърхността (покритието) трябва да бъде безопасна за водачите и кучетата (не се допуска наличието на парчета стъкло, метални предмети, неравности). Съдиите се канят от списък, изготвен от националните киноложки организации и утвърден от FCI. За провеждане на състезанията на необходимото ниво се назначават:
- Помощник на съдията, който отчита наказателните точки;
- Помощник на съдията, който отчита времето;
- Двама помощници по трасето, в задълженията на които влиза изправянето на падналите препятствия, а след всяко изпълнение привеждането в ред на мекия тунел;
- Най-малко двама секретари, които нанасят в протокола резултатите от състезанието, определят заетите места и попълват свидетелствата на участниците;
- Стартов помощник, наблюдаващ за предварително определената последователност на стартовете на участниците.
- Освен това е необходимо определянето на група от 6 човека за монтаж на препятствията и разполагането им по трасето в съответствие с указанията на съдията.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА:
А. Официални състезания в рамките на FCI:
В състезанията могат да участват кучета от всички породи, достигнали 15-месечна възраст и притежаващи родословно свидетелство, издадено в съответствие с изискванията на FCI.
Кучетата-участници трябва да има съответно свидетелство, издадено от националната киноложка организация, в което да са отразени резултатите от предишни участия в съревнования по аджилити. На състезанията се издава сертификат на FCI по аджилити и се подбират участниците за шампионатите на Европа, провеждани под егидата на FCI.
Б. Неофициални състезания (неутвърдено oт FCI):
Допускат се кучета от всички породи, достигнали 15-месечна възраст, собствениците на които са членове на националната киноложка организация - член на FCI. Кучетата трябва да бъдат вписани/отбелязани по съответния начин. Не се изисква регистрация на състезанието във FCI.
До състезанията не се допускат кърмещи и разгонени кучки, болни и увредени кучета. Кучетата, пристигащи от район, в който има регистрирани случаи на бяс, трябва да имат справка за ваксинациите, действащи в дадения момент.
Водачът трябва да бъде член на клуб, влизащ в състава на националната киноложка организация, а на регистрационния лист трябва да стои подписът на ръководителя на този клуб. Чуждестранните участници потвърждават своята принадлежност към своята национална киноложка организация, призната от FCI, така както и участието в официални състезания в собствената си страна със съответните документи.
Необходимо условие за участие в състезанията е коректното поведение на водача и кучето. За жестоко отношение към кучето водачът носи тежко наказание, като виновните подлежат на незабавна дисквалификация независимо от резултатите в състезанието.
Организационният комитет има право да откаже регистрация на участник.
КЛАСОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ:
Състезанията се провеждат в три класа:
- Клас I - за кучета, не получили сертификат по аджилити;
- Kлас II - за кучета, получили сертификат по аджилити;
- Мини-аджилити (класове I и II) - провеждат се с кучета с височина в холката под 40 сантиметра. Изискванията са същите като за класове I и II. Кучетата с височина в холката под 40 сантиметра имат право да участват само в състезания от клас "Мини-аджилити".
При подготовката на трасето съдията трябва да използва по собствено виждане препятствията, утвърдени от FCI. В клас I съдията има право да включи не повече от три препятствия със "зони за докосване". В клас II съдията има право да включи не повече от четири препятствия със "зони за докосване". Тези препятствия не трябва да бъдат на старта или финала. Препятствието слалом може да се използва на трасето само веднъж. Препятствията гума и дълъг скок не могат да бъдат в ъглите на площадката.
Различията между класове I и II се състоят в:
- Нивото на трудност и дължината на трасето
- Дължината на контролното време за преминаване на трасето.
Например: в клас I контролното време може да се равнява на 1.80 метра в секунда, а в клас II - на 2.75 метра в секунда.
За мини-аджилити (класове I и II) действат същите правила, както и за аджилити с изключение на:
- Височината на бариерите, гумата и масата е 40 сантиметра;
- Необходимо да се избягва излишното удължаване на трасето. Резултатите, показани в официални състезания, се вписват в свидетелствата на кучетата-участници, което им дава право на участие в национални и европейски шампионати.
Състезанията, провеждани в коя да е страна и по чиято и да е инициатива, трябва да отговарят на духа на аджилити и да се провеждат в безопасни за кучето и водача условия. Съдията до началото на състезанието дава точни инструкции по неговото провеждане. За участие в неофициални състезания може да се взима такса.
публикувано в dogbg.net